Definisi dan Tujuan Hukum

Table of Contents

Definisi dan Tujuan Hukum

Definisi dan Tujuan Hukum
Definisi dan Tujuan Hukum
 1. Van Kan

Ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Tujuan hukum dari Van Kan adalah untuk ketertiban dan perdamaian.

 1. Utrecht

Ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan ditaati.

 1. Wiryono Kusumo

Ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam masyarakat. Tujuan hukum menurut Wiryano adlah untuk mengadakn keselamatan, kebahagian, dan ketertiban dalam masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsure-unsur, yakni :

v  Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat,

v  Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa,

v  Peraturan itu dilakukan oleh badan-badan resmi, dan

v  Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

 1. Pengertian Ekonomi

Menurut M.Manulang, ilmu ekonomi dalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usaanya untuk mencapai kemakmuran.

 1. Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adala penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu :

 1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi,
 2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

v  Hukum Ekonomi Pembangunan

Adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

v  Hukum Ekonomi Sosial

Adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusian manusia Indonesia.

      Namun, ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari sala satu cabang ilmu ukum, melainkan merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional.

      Atas dasar itu, hukum ekonomi menjadi tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. hukum ekonomi menganut asas, yaitu :

 1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME,
 2. Asas manfaat,
 3. Asas demokrasi Pancasila,
 4. Asas adil dan merata,
 5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan,
 6. Asas hukum,
 7. Asas kemandirian,
 8. Asas keuangan,
 9. Asas ilmu pengetahuan,
 10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat,
 11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dan
 12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

Sumber : https://www.artstation.com/ahmadali88/blog/ZOg7/digfender-apk